نمره 4.00 از 5
تماس بگیرید

Dätwyler RJ45 module KS-T Plus 1/8 tool-less Cat. 6A (IEC) shielded, with dust shutter

تماس بگیرید

Dätwyler RJ45-Module KU-T 1/8 Cat.6 white

تماس بگیرید

Dätwyler RJ45-Module KU-T 1/8 Cat.6 white

تماس بگیرید

Dätwyler RJ45-Module KUT 1/8 Cat.5e UTP WHITE

تماس بگیرید

Dätwyler Splice tray without cover for 12 F

تماس بگیرید

Dätwyler Splice tray without cover for 12 F

نگهدارنده کریمپ

نگهدارنده کریمپ دتوایلر

تماس بگیرید

Dätwyler Splice holder for up to 6 splices (heat shrink technology)

تماس بگیرید

Dätwyler Rail adapter Keystone for 1x KS-T/KU-T (delivery without module), metal

تماس بگیرید

Dätwyler Rail adapter IP20 for 1 module with KS fitting grey

تماس بگیرید

Dätwyler Rail adapter IP20 for 1 module with KS fitting grey

ماژول کسیتون

کیستون Cat6 UTP دی لینک

تماس بگیرید

D-link, کیستون, کیستون Cat6, کیستون Cat6 UTP, کیستون D-Link, کیستون UTP, کیستون دی لینک, کیستون سبز

ماژول کسیتون

کیستون Cat6A UTP دی لینک

نمره 5.00 از 5
تماس بگیرید

D-link, کیستون, کیستون Cat6A, کیستون Cat6A UTP, کیستون D-Link, کیستون UTP, کیستون دی لینک, کیستون